آمار اجمالی عشایر استان تهران

شهرستانجمعیـت (خانوار)جمعیــت   ( نفر )تعداد دام (واحد دامی)تعداد سامانهتعداد سامانوسعت ییلاقوسعت قشلاقایل 
داخل استانخارج استانهكتارهكتار 
فیروزكوه6473744105217426مناطق کویری سمنان و خراسان30390__طرودی ، سنگسری ، تورانی ، كتال ، سیر ، شجاع ، اسفندیاری ، سراج ،باطبی 
پاكدشت 4922149114196428ــ__31650هـداونـد (سیری) ، هداوند (خانی) 
ورامین4152127107340318ــ__112100كتی ، عالیدایی ، شیركوند ، كلكوهی ، عرب سالاری ، صحنـایی
دماوند 256146261200330__2331624145هداوند ، عرب (صحنایی ، سرهنگی، كتی) ، سنگسری ، الیكایی ، بولانی ، پازوكی ، سیاه منصوری ، بوربور ، كرد بچه  
شمیرانات15279035218441ــ403507675كـوهی ، كـردبچه  
تهران7941619030__8150هـداونـد ، كـوهی ، كلهــر
ری1971027514693111__102524كلهر ، عرب ، كلكوهی 
شهریار253185333171233ــ__39950شاهسون ، مغان ، عرب ، نائینی ، شیرازی ، كلكویی
لار68348448
اسلامشهر9634616760ــــــ____سنگسری (صدیقی) ، عرب (باقری) 
رباط كریم1354914ــ1ــ____كلكویی
جمع258714049548515231881142504326194 
میهمان6003000850003ــــ   
جمــع كــل1704963351526_142504  

آمار تحصيلات عشاير استان تهران بر اساس سرشماری عمومی عشاير كشور سال 1387

نوع سواد مرد و زن مرد زن
درصد سواد 6 ساله و بيشتر درييلاق 78 81 75
درصد سواد 6 ساله و بيشتر درقشلاق 77 80 74
جمعيت با سواد 6 ساله و بيشتر در ييلاق 4373 2415 1958
جمعيت با سواد 6 ساله و بيشتر در قشلاق 3570 1961 1609

فقط اطلاعات افراد كوچنده در ييلاق سال 1387 در آمار موجود مي باشند .