شرايط مناقصه

1- ارسال پاکت الف و ب سربسته و لاک و مهر شده در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گذار.

2- روی پاکت ها نام و نشانی، موضوع مناقصه، تاريخ تسليم و پيشنهاد، نوشته شود و رسيد حاوی ساعت و تاريخ وصول به دستگاه ارائه می شود

3- مدارک لازم که بايد در پاکت الف قرار داده شود:

    1* تضمين شرکت در مناقصه ، طبق فرم شماره 5 .

    2* در پاکتهای الف و ب ، بدون تغيير يا قرار دادن شرکا در آن تنظيم؛ پس از الصاق مهر به دستگاه مناقصه گذار تحويل گردد.

4- تصوير اسناد مناقصه عبارتند از : اساسنامه، آگهی آخرين تغييرات روزنامه رسمی، رزومه شرکت، گريد ورسته مجاز، کد اقتصادی، اطلاعات کارشناسان طرح

5- پيشنهاد مناقصه بايد بدون شرط و نقص و ابهام و خدشه و عيب و قلم خوردگی باشد.

6- برنده مناقصه بايد حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ کارفرما، به او، با سپردن تضمين اجرای تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی، نسبت به انعقاد پيمان مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه بنفع کارفرما ضبط می شود و حق هيچگونه اعاراض ندارد. در صورت عدم مراجعه برنده اول در مدت فوق، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود.

7- تضمين شرکت در مناقصه نفرات بعدی آزاد می شود.

(مدیریت امورعشایراستان تهران)