اهداف ارائه خدمات به کوچندگان: ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادیث و تولید عشایر.

وظایف اساسی خدمات به کوچندگان:

1-سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه زیربنایی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جوامع عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها.

2-سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای زیربنایی،عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک(کوچ رو).

3-برنامه ریزی در جهت توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری،تولید عسل،سبزیکاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی.

4-سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت دامداران متحرک(کوچ رو) در زمینه تغذیه دام،پیشگیری از امراض دامی،بهره برداری از مراتع،دامپروری، بهداشت محیط،خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی.

5-برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم بمنظور تسهیل تامین نهاده های دامی،افزایش تولید و حمایت صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و جلب نهاده های ذیربط.

6-برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در جهت اسکان دامداران متحرک،با همکاری وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.

7-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناه گاه ها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب.

8-برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم بمنظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی کشاورزی و صنایع دستی عشایر.

9-برنامه ریزی به منظور ارتقاء توسعه سطح دانش،بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری سایر دستگاههای ذیربط.

10-برنامه ریزی و پیگیری اختصاص و اخذ یارانه های متناسب با فعالیت های جامعه عشایری.

11-بررسی،مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری بمنظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه.

12-مطالعه و شناسایی ظرفیت ها،امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک(کوچ رو) در مورد امور دام و اسکان برنامه ریزی بمنظور بهبود معیشتی و حرفه ای آنها.

13-تهیه،تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به صنعتی کردن دامپروری عشایر.

14-تدوین الگوها و تعیین نظام های بهره برداری منابع دامی عشایر.

15-نظارت بر روند بهره برداری و چرای دام عشایر در مراتع بمنظور رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری و حفظ مراتع کشور.

16-هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز جامعه عشایری.

17-برنامه ریزی و انجام اقدام لازم بمنظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری.

18-هماهنگی و تعامل لازم با سایر سازمانها و مراجع جهت ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای مناطق عشایری.

19-پیگیری و انجام اقدام لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارتهای طبیعی به جامعه عشایری.

20-انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانونهای توسعه.

21-مطالعه و طراحی نظامهای بهره برداری متناسب با جامعه عشایری و نظارت برآنها.

22-پیگیری و اقدام لازم بمنظور اختصاص اراضی مناسب موات پایاب سدها برای اسکان عشایر.

23-برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد  اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخص های برخورداری جوامع عشایری.

24-سیاستگذاری و نظارت بر اجرای طرحهای تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرحهای توسعه کشاورزی،دامپروری،آبزی پروری و تولیدات گیاهی و صنایع دستی عشایر.

25-هماهنگی و نظارت بر ایجاد  مراکزآموزشی،بهداشتی،درمانی،فرهنگی،پست،مخابرات،پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط.

26-برنامه ریزی و هماهنگی لازم بمنظور برخورداری از جوامع عشایری از انرژی های نو.

27-هماهنگی لازم با مراجع مربوط بمنظور توسعه فرهنگ بیمه خانوار و تولیدات جامعه عشایری.

اهداف و وظایف اصلی استانی:

1-شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات.

2-شناسایی و امکانات و پتانسیل های بالقوه در مناطق عشایری.

3-مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری.

4-جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیای مراتع،احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم.

5-نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی و مرتعداری.

6-تهیه و تنظیم آمار جمعیت،تعداد دام عشایر و همچنین شناخت کوچ عشایر و اتراق گاههای عشایر.

7-بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه،تولیدات کشاورزی،آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامها و خدمات عمرانی و امور زیربنایی.

8-فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت های تعاونی های عشایری.

9-ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید،توزیع و مصرف دامداری عشایر.

10-فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور اعطای وام جهت امورکشاورزی،دامداری، دامپروری و علوفه کاری،زنبورداری،امورشیلات،گیاهان دارویی و صنعتی و صنایع تبدیلی.

11-شناسایی عشایر متمایل به اسکان  و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان.

12-برنامه ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای.

13-نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونی های عشایری حوزه فعالیت استان.

14-پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرایی خط مشی های ابلاغی سازمان امورعشایر.

15-انجام امور اداری و مالی مربوط. 

وظایف اصلی شهرستانی: 

1-جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی،اقتصادی،تولیدی عشایر در منطقه عملیات زیست بوم.

2-تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر در زمینه علوفه،تولیدات کشاورزی،آب آشامیدنی،آب مورد نیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها.

3-انجام کمکهای لازم برای تاسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری.

4-همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ ازنظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر.

5-ارشاد و راهنمایی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه.

6-ترویج روشهای نوین،دامداری و دامپروری و علوفه کاری.

7-انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق،سدهای خاکی چاههای مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها.

8-تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر.

9-انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی.

10-انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز.

11-فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امورکشاورزی دامداری،دامپروری و عوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبورداری،امورشیلات و گیاهان دارویی و صنعتی.

12-اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب.

13-تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری.

14-ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری.

15-انجام خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق عشایری.