بازدید از مراکز عرضه دام زنده عشایر استان تهران

همزمان با روز عیدسعید قربان ایوب فصاحت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به همراه فرشید ذببحی سرپرست امور عشایر استان تهران با حضور در مراکز عرضه دام زنده با جمعی از عشایر و دامداران عشایر استان تهران دیدار کردند.